3.png
2.png
1.png

Z OKAZJI
DNIA DZIECKA
WSZYSTKIM UCZNIOM
NAJWSPANIALSZE ŻYCZENIA
SKŁADA
DYREKCJA I GRONO PEDAGOGICZNE SZKOŁY

1. 06.2020

„Dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo,
projektem,
który nieustannie się urzeczywistnia,
przyszłością,
która pozostaje zawsze otwarta.”

Jan Paweł II

Nasza szkoła jest miejscem przyjaznym i bezpiecznym, a jej działalność ukierunkowana jest na Dziecko – Ucznia i jego potrzeby umożliwiając mu wszechstronny rozwój osobowości.

W szkole panuje atmosfera przyjaźni, wzajemnej akceptacji i tolerancji w relacjach uczniów wywodzących się z różnych środowisk rodzinnych, a także w relacjach uczniów niepełnosprawnych.
Szkoła sprzyja twórczej i efektywnej pracy, wprowadza relacje integrujące zarowkanauczycieli, uczniów i rodziców. Wspomaga wychowawczą rolę rodziny współdziałając z rodzicami /opiekunami/ w procesie kształcenia i wychowania.
Gwarantuje nauczanie przez wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. W szkole czynione są wszelkie starania, aby uczeń czuł się pewnie i bezpiecznie oraz osiągał sukcesy na miarę swoich możliwości.
Wszystkie działania szkoły zapewniają rozwój uczniów uwzględniając ich indywidualne potrzeby, rozwijają uzdolnienia i zainteresowania poprzez bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych i udział w różnorodnych konkursach i zawodach sportowych. Upowszechniają zdrowy styl życia kształtując postawy prozdrowotne i proekologiczne.
Szkoła wychowuje w duchu patriotyzmu, uczy poszanowania historii narodu i tradycji regionu, jednocześnie otwiera uczniów na korzyści płynące z zachowania pokoju i przestrzegania praw człowieka.

„Dziecko chce być dobre. Jeżeli nie umie – naucz
jeśli nie wie – wytłumacz, jeśli nie może – pomóż”

Janusz Korczak

TO NACZELNA ZASADA NASZEJ SZKOŁY