UCZNIOWIE I RODZICE

1.
Dzień 23, 24, 27, 30, 31 grudnia 2019 roku oraz 2, 3, stycznia 2020 roku to dni wolne od zajęć dydaktycznych.

2.
SZKOŁA W TYM CZASIE W GODZINACH WSKAZANYCH PRZEZ RODZICÓW PEŁNI DYŻUR  OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZY

3.
Dzieci w oddziałach przedszkolnych „Zerówka” „Motyle” i „Biedronki”  realizują zajęcia zgodnie z planem.

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

Rozpoczęcie roku szkolnego 2.09.2019

Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31. 12.2019

Ferie zimowe 10.02 – 23.02.2020

Wiosenna przerwa świąteczna 9.04 – 14.04.2020

Zakończenie roku szkolnego 26.06.2020

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH:
31.X.2019
2, 3.I.2020
27, 28, 29, 30.IV.2020
12.VI.2020

DNI OTWARTE SZKOŁY
nauczyciele pełnią dyżur w godz. 17.00 – 18.00 w pierwsze wtorki miesiąca
Klasy 4-6:                              Klasy 1-3:
1.10.2019                             1.10.2019
3.12.2019                             3.03.2020
3.03.2019
7.05.2020
2.06.2020

UCZNIOWIE I RODZICE!
Przedmiot – „wychowanie do życia w rodzinie” tzw. wdż – realizowany będzie od miesiąca października.

      Przedmiot – „doradztwo zawodowe” tzw. w planie D.Z. w kl. 7 – realizowany będzie zawsze w ostatnim tygodniu każdego miesiąca w każdej 7 klasie.

 

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO
2019/2020

2 września 2019
Godz. 9.00
/plac szkolny/

W przypadku deszczu rozpoczęcie nowego roku szkolnego – sala sportowa

 

Stypendium na rok 2019/2020

 • Stypendium szkolne w ramach programu „Pomoc materialna dla uczniów”

Kryteria i terminy -> pobierz

 • Stypendium za wyniki w nauce

Wniosek o przyznanie stypendium Burmistrza Gminy Kozienice za wyniki/osiągnięcia -> pobierz

Szanowni Państwo!

Przypominamy że w dniach 06.05.2019 do 08.05.2019r. trwa rejestracja wniosków w rekrutacji uzupełniającej do przedszkoli na terenie Gminy Kozienice. Rekrutacja w Kozienicach prowadzona jest przy wykorzystaniu elektronicznego systemu rekrutacyjnego.

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/kozienice/

Rodzic zakładając konto, a następnie logując się do portalu rekrutacyjnego będzie mógł zapoznać się z ofertą placówek w których są jeszcze wolne miejsca i wybrać tą, której oferta najbardziej mu odpowiada. Po zalogowaniu się i dokonaniu wyboru wystarczy tylko wydrukować dokumenty i dostarczyć je do placówki pierwszego wyboru.

Jednocześnie informujemy, iż rodzice dzieci 2,5 letnich mogą złożyć wnioski w wersji papierowej  w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Kozienicach.

 

Szanowni Państwo,

Dyrekcja Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Kozienicach informuje, iż
w dniu 27.04.2019 r. zostaje zawieszony strajk pracowników oświaty. Zajęcia dydaktyczne będą odbywały się zgodnie z planem lekcyjnym.

Przypominamy, iż dni 29,30.04.2019 r. i 02.05.2019 r. są wolne od zajęć dydaktycznych – szkoła pełni dyżur opiekuńczo-wychowawczy w godzinach 7.00-16.00.

Dziękujemy za wyrozumiałość i cierpliwość.

                                                                                                 Z poważaniem
Maria Sampolińska
Dyrektor PSP nr 1 w Kozienicach

 

UCZNIOWIE I RODZICE

 1. 29, 30 kwietnia, 2 maja 2019 roku to dni  wolne od zajęć dydaktycznych

  SZKOŁA W  GODZINACH
  7.00 – 16.00
  PEŁNI DYŻUR
  OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZY
 2. Dzieci w oddziale przedszkolnym „0” realizują zajęcia w godz. 8.00 -13.00.
  Dzieci w oddziale „Motyle” i „Biedronki” ” realizują zajęcia zgodnie z planem.

 

Kozienice, 4 kwietnia 2019 r.

Szanowni Rodzice,

w związku z niekorzystnymi decyzjami w sprawie jakości edukacji, pracownicy oświaty postanowili zaprotestować przeciw dalszym, szkodzącym kształceniu i wychowaniu postanowieniom. Związek Nauczycielstwa Polskiego Oddział Powiatowy w Kozienicach poinformował 2 kwietnia 2019 r., że w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Urszuli Kochanowskiej w Kozienicach od 8 kwietnia 2019 r. rozpocznie się akcja strajkowa i będzie trwać do odwołania, jeśli nie zostanie zawarte porozumienie między związkami zawodowymi a rządem.

W referendum przeprowadzonym w dniach 18-19.03.2019 r. w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Urszuli Kochanowskiej w Kozienicach, 80% biorących udział w głosowaniu opowiedziało się za przeprowadzeniem akcji strajkowej. Wiąże się to z trudnościami dla Państwa, Państwa dzieci oraz funkcjonowania szkoły. W związku z taką skalą protestu, niemożliwe może okazać się zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pobytu dzieci w szkole.
Mając na uwadze powyższe, proszę o zapewnienie dzieciom opieki w domu w czasie trwania strajku.

W przypadku zamknięcia szkoły, gdy nie ma możliwości zapewnienia opieki dziecku w wieku do 8 lat, rodzice mogą zająć się nim sami i wystąpić o wypłatę zasiłku opiekuńczego. Aby otrzymać zasiłek opiekuńczy należy złożyć w zakładzie pracy następujące dokumenty:

 • oświadczenie rodzica o nieprzewidzianym zamknięciu szkoły,
 • wniosek o wypłatę zasiłku opiekuńczego na druku ZUS Z-15A.

Podstawa prawna: art. 32, ust. 1, pkt 1 lit. a ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych  z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 1368 ze zm.).

Bardzo Państwa proszę o zrozumienie tej szczególnej sytuacji, której celem jest troska o jakość edukacji Państwa dzieci.

Informacje dotyczące przebiegu strajku będą zamieszczane na stronie internetowej szkoły: www.psp1.kozienice.pl oraz przesyłane do Państwa za pomocą dziennika elektronicznego – proszę
o sprawdzanie wiadomości.

                                                                                             Z poważaniem
Maria Sampolińska
Dyrektor PSP nr 1 w Kozienicach

 

INFORMACJA O STRAJKU NAUCZYCIELISzanowni Rodzice,

Nauczyciele w ramach swojej pracy troszczą się każdego dnia o dobro Państwa dzieci – przekazują wiedzę, organizują pomoc psychologiczno-pedagogiczną, wyjazdy edukacyjne, zajęcia pozalekcyjne, systematycznie dokształcają się, żeby skuteczniej edukować i pomagać. Pełniąc tę szczególną misję, wkładają całe swoje serce, aby przygotować dzieci
do świadomego i aktywnego udziału w życiu społecznym, zgodnie z wyzwaniami współczesnej cywilizacji. Wszystko to dzieje się z Państwa udziałem, w ramach współpracy związanej z kształceniem i wychowaniem.

Dziś wiele osób, którym Nauczyciele wskazywali drogę i uczyli postaw, podważa godność tego zawodu.

Spowodowało to, że pracownicy oświaty postanowili zawalczyć o jakość edukacji, godność i prestiż zawodu Nauczyciela. W referendum przeprowadzonym w okresie 18.03.2019 r. w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi
w Kozienicach za przeprowadzeniem akcji strajkowej opowiedziało się 80 % biorących udział w głosowaniu, gdyby nie zostały spełnione żądane postulaty. Ewentualny strajk, który może rozpocząć się 8 kwietnia, może wiązać się z pewnymi trudnościami dla Państwa i Państwa dzieci, o czym będziecie Państwo informowani po zapadnięciu decyzji o jego podjęciu.

Bardzo prosimy o zrozumienie i wyrozumiałość, bo celem jest dobra edukacja, a nie ma dobrej edukacji bez dobrych i godnie opłacanych Nauczycieli. To Uczeń jest i zawsze będzie dla dobrego Nauczyciela najważniejszy.

Nauczyciele PSP nr 1 w Kozienicach


INFORMACJA 

dla rodziców dzieci uczęszczających do szkół i przedszkoli,

w których odbędzie się strajk

Przypominamy, że zgodnie z przepisami zaistnienie okoliczności uzasadniających konieczność sprawowania przez pracownika osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8 z powodu nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza, jest usprawiedliwioną nieobecnością pracownika w pracy. Stanowi tak § 3 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1632). Dowodem usprawiedliwiającym nieobecność w pracy z tego powodu jest oświadczenie pracownika.

Należy pamiętać, że pracownik powinien uprzedzić pracodawcę o przyczynie i przewidywanym okresie nieobecności w pracy, jeżeli przyczyna tej nieobecności jest z góry wiadoma lub możliwa do przewidzenia (przyczyną nieobecności może być ogłoszenie strajku w przedszkolu, do którego uczęszcza dziecko pracownika).

O nieobecności z takiej przyczyny i przewidywanej długości tej nieobecności, pracownik jest obowiązany zawiadomić pracodawcę niezwłocznie, nie później jednak niż w drugim dniu nieobecności w pracy.

Jeżeli obowiązujący u danego pracodawcy regulamin pracy lub układ zbiorowy pracy nie określa sposobu zawiadomienia pracodawcy o przyczynie nieobecności pracownika w pracy, zawiadomienia tego pracownik dokonuje osobiście lub przez inną osobę, telefonicznie lub za pośrednictwem innego środka łączności albo drogą pocztową, przy czym

za datę zawiadomienia uważa się wtedy datę stempla pocztowego. Niedotrzymanie terminu może być usprawiedliwione szczególnymi okolicznościami uniemożliwiającymi terminowe dopełnienie przez pracownika obowiązku określonego w tym przepisie, zwłaszcza jego obłożną chorobą połączoną z brakiem lub nieobecnością domowników albo innym zdarzeniem losowym.

Okres usprawiedliwionej nieobecności rodzica w pracy z powodu zamknięcia przedszkola lub szkoły, jest okresem, za który pracownik otrzymuje zasiłek opiekuńczy. Wynika to z treści art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1368 ze zm.).

Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, zasiłek opiekuńczy przysługuje przez okres zwolnienia od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki, w tym przypadku nie dłużej jednak niż przez okres 60 dni w roku kalendarzowym.

Miesięczny zasiłek opiekuńczy wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku (art. 35 ust. 1 ustawy).

Powyższe uprawnienie przysługuje rodzicom, współmałżonkowi albo współmałżonce rodzica oraz osobom, które przysposobiły dziecko lub przyjęły na wychowanie i utrzymanie. Uprawnienie do zasiłku nie przysługuje jednak, gdy inni członkowie rodziny pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym, mogą zapewnić dziecku opiekę.


Pismo Burmistrza Gminy Kozienice dot. strajku nauczycieli -> pobierz

 REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

 • 27, 28, 29 marca 2019 – w tych dniach odbywają się rekolekcje. Uczniowie przychodzą do szkoły na godz. 8:00. W klasach realizowane są zajęcia opiekuńczo-wychowawcze zgodnie z planem dnia lub z planem zastępstw.
 • O godz. 8:00 klasy 1, 2, 3, 4 pod opieką przydzielonych nauczycieli wychodzą ze szkoły do kościoła na naukę rekolekcyjną. W kościele nauczyciele sprawują nadzór, a następnie przyprowadzają bezpiecznie do szkoły, w której następuje kontynuacja zajęć opiekuńczo-wychowawczych zgodnie z planem.
 • Klasy 5 i 6 realizują dwie pierwsze godziny w formie zajęć opiekuńczo-wychowawczych, a następnie o godz. 10:00 wychodzą ze szkoły do kościoła na naukę rekolekcyjną. W piątek realizują trzy pierwsze godziny i o godz. 10:30 wychodzą do kościoła. W kościele nauczyciele sprawują nadzór, a  następnie przyprowadzają bezpiecznie do szkoły, w której następuje kontynuacja zajęć opiekuńczo-wychowawczych zgodnie z planem.
 • Uczniowie nie przynoszą w tych dniach tornistrów.
 • Świetlica, pedagog, biblioteka czynne są zgodnie z planem.
 • Jadalnia – obiady gotowane są dla dzieci korzystających ze szkolnych posiłków.
Projekt „Ja w Internecie” – REKRUTACJA

Gmina Kozienice dołączyła do grona instytucji, które włączyły się w Program Polska Cyfrowa, wzmacniający cyfrowe fundamenty społeczno-gospodarczego rozwoju kraju – szeroki dostęp do szybkiego internetu, efektywne i przyjazne użytkownikom e-usługi publiczne oraz rosnący poziom kompetencji cyfrowych społeczeństwa.

Zapraszamy Rodziców i Opiekunów uczniów naszej szkoły do wzięcia udziału w 12 godzinnym szkoleniu.  Przewiduje się realizację szkoleń z następujących modułów:

 1. „Rodzic w Internecie”
 2. „Mój biznes w sieci”
 3. „Moje finanse i transakcje w sieci”
 4. „Działam w sieciach społecznościowych”
 5. „Tworzę własną stronę internetową z wykorzystaniem popularnych kreatorów”
 6. „Rolnik w sieci”
 7. „Kultura w sieci”

Każdy uczestnik będzie mógł wziąć udział w jednym module szkolenia.

Zapraszamy do zapisów w sekretariacie szkoły lub u wychowawców klas.

INFORMACJA
WYNAJEM SALI SPORTOWEJ
W sekretariacie szkoły w godz. 08.00-15.00 należy złożyć pisemny wniosek o wynajęciu sali w celu prowadzenia zajęć sportowych.
 Harmonogram wykorzystania sali gimnastycznej – PSP nr 1 w Kozienicach -> pobierz

 

Stypendium szkolne

Wniosek -> pobierz

Klauzula RODO -> pobierz

Postanowienie -> pobierz

Stypendium na rok 2018/2019

 

Uchwała Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 27 kwietnia 2017 r. -> pobierz

Regulamin stypendium i wniosek obowiązujący od 2016 r. -> pobierz

Wniosek o przyznanie stypendium Burmistrza Gminy Kozienice za wyniki/osiągnięcia -> pobierz

Oświadczenie w sprawie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach stypendialnych -> pobierz

„Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych- najlepsza inwestycja w człowieka” na rok szkolny 2018/2019

 

22 czerwca 2018 r. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie rozpoczyna nabór wniosków do projektu „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych- najlepsza inwestycja w człowieka” na rok szkolny 2018/2019. Rejestracja wniosków w systemie będzie trwała do 1 lipca br.Dokumenty w wersji papierowej muszą trafić do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie do dnia 10 lipca br.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod numerami telefonów:

(22) 59-79-410/413/430/435/442/449.

Więcej informacji o projekcie możecie Państwo znaleźć na stronie internetowej: https://stypendia.oeiizk.waw.pl/

Regulamin stypendium -> pobierz