1. Opłata dzienna za obiady w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Kozienicach wynosi 3,50 zł.
 2. Wpłaty za obiady na dany miesiąc dokonywane są, po uprzednim pobraniu karty abonamentowej, na rachunek bankowy nr:
  06 1240 5862 1111 0010 6577 0773
 3. Wydawanie obiadów odbywa się wyłącznie za okazaniem karty żywieniowej.
 4. W stołówce szkolnej mogą przebywać tylko uczniowie korzystający z posiłków.
 5. Odpisy z tytułu nieobecności dziecka w szkole dokonywane są w następnym miesiącu po uprzednim zgłoszeniu w skretariacie szkoły lub intendentki.
 1. Stołówka szkolna jest czynna w godzinach 11:30 – 14:30.
 2. Ze stołówki szkolnej mogą korzystać uczniowie PSP nr 1 oraz pracownicy szkoły.
 3. Posiłek wydawany jest w postaci obiadu jednodaniowego w dniach, w których odbywają się zajęcia szkolne, na podstawie imiennego abonamentu żywieniowego.
 4. Korzystanie z posiłków jest odpłatne.
 5. Opłata za posiłek dla ucznia uwzględnia koszt surowców zużytych do przygotowania posiłku.
 6. Należność pieniężną pobieraną za wydany posiłek ustala się wg określonej stawki dziennej oraz ilości dni żywieniowych w danym miesiącu i stałej opłaty miesięcznej na środki czystości w wysokości 2 zł.
 7. Opłaty za posiłki należy dokonać za cały miesiąc z góry.
 8. W przypadku nieobecności lub rezygnacji osób korzystających z posiłków zwrotowi podlega dzienna stawka żywieniowa za każdy dzień nieobecności, liczona od następnego dnia po zgłoszeniu faktu nieobecności do intendenta szkolnego lub osoby upoważnionej.
 9. Zwrot za wykupione posiłki dokonuje się w formie odpisu z należności w następnym miesiącu.
 10. Posiłki wydawane uczniom należy spożywać w stołówce szkolnej. Tylko w uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość wydania posiłku do domu.