POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

 I

POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

DO KLAS PIERWSZYCH

W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1

 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W KOZIENICACH

REKRUTACJA TRWA OD 2.03.2020 DO 30.03.2020

SEKRETARIAT SZKOŁY – GODZ. 7.30 – 15.30

– DRUKI DO POBRANIA,

– WYPEŁNIONE DRUKI DO ZŁOŻENIA

SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH PIERWSZOKLASISTÓW
WESOŁA SZKOŁA NA WAS CZEKA!

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym określa ZARZĄDZENIE NR 17/2020 Burmistrza Gminy Kozienice z dnia 28 stycznia 2020 r.

ZARZĄDZENIE NR 17/2020 Burmistrza Gminy Kozienice z dnia 28 stycznia 2020 r. -> pobierz

Druki do pobrania:

Uczniowie z obwodu szkoły:

1.  ZAŁĄCZNIK zgłoszenie -> pobierz

Uczniowie spoza obwodu szkoły:

1. ZAŁĄCZNIK wniosek -> pobierz

2. ZAŁĄCZNIK -> pobierz

3. ZAŁĄCZNIK -> pobierz

4. ZAŁĄCZNIK -> pobierz

5. ZAŁĄCZNIK  potwierdzenie wyboru-> pobierz

Kryteria wraz z liczbą punktów oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kozienice
L.p Kryterium Liczba
punktów
Dokument potwierdzający
spełnianie kryterium
1. W szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo kandydata 2 Poświadcza Dyrektor szkoły
2. Kandydat uczęszczał do oddziału przedszkolnego w danej szkole 2 Poświadcza Dyrektor szkoły
3. Miejsce pracy rodzica(ów)/opiekuna(ów) prawnych znajduje się w obwodzie szkoły 1 Oświadczenie rodzica/ prawnego opiekuna
4. W obwodzie szkoły zamieszkują krewni kandydata wspierający rodziców/opiekunów prawnych w zapewnieniu mu należytej opieki 1 Oświadczenie rodzica/ prawnego opiekuna
5. Obwód szkolny kandydata leży w Gminie Kozienice 1 Oświadczenie rodzica/ prawnego opiekuna
Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym dla klas pierwszych szkół podstawowych.
L.p Czynności rekrutacyjne Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym; od 2 marca do 30 marca 2020 do godz. 15.00 od 19 sierpnia do 20 sierpnia 2020 do godz. 15.00
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o której mowa w art.20t ust.7 ustawy z dnia 7 września 1991r., o systemie oświaty /Dz.U.z 2015, poz.2156 z późn. zm./. do 3 kwietnia 2020 do godz. 15.00 do 21 sierpnia 2020 do godz. 15.00
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 6 kwietnia 2020 do godz. 15.00 24 sierpnia 2020 do godz. 15.00
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia od 7 kwietnia do 15 kwietnia 2020 do godz. 15.00 od 25 sierpnia do 27 sierpnia 2020 do godz. 15.00
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 16 kwietnia 2020 do godz. 15.00 28 sierpnia 2020 do godz. 15.00
Skip to content